“ไทยยุ้ง” THAI YOONG   เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ศูนย์วิจัย CCDKM มสธ. หรือมหาวิทยาลัยสุโชทัยธรรมาธิราช  ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นพื้นที่กลางของผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์  และผู้ที่ต้องการเรียนรู้ในด้านต่างๆ  เพื่อนำความรู้ และทักษะไปใช้ได้จริงในการทำงาน การต่อยอด และการมองหาโอกาสที่ดีกว่าเพิ่มเติม   โดยการออกแบบการใช้ ICT ร่วมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่สอดคล้องกับผู้เรียน ผู้สอน และผู้ใช้งานอย่างแท้จริง

“THAI YOONG” is a learning platform that CCDKM Research Center, Sukhothai Thammathirat University  jointly created among all partners aims to be the creative learning area for all partners and groups of people who want to learn as well as sharing their own knowledge, skills and experiences to the others. Qualified knowledge and skilled as demanded will be served in various types embedded with ICT and any appropriate technology for all effective and professional demands.

Facebook
Facebook
YouTube
Instagram