วิธีดำเนินการ : ธุรกิจเพื่อสังคมด้านการศึกษา (Social Enterprise)

“ไทยยุ้ง” THAI YOONG   เป็นแนวคิดของศูนย์วิจัย CCDKM มสธ.ที่ต้องการสร้างสรรค์การเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ความต้องการ ราคาเพื่อบริการสังคม คุณภาพดี ทันสมัย สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่ายตลอดเวลาด้วย ICT รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆที่เหมาะสม  จึงออกแบบให้เป็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการศึกษาเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน และสามารถให้บริการสังคมไทยด้วยการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยร่วมมือกับเครือข่ายภาคที่มีแนวคิดคล้ายกัน  ทั้งภาควิชาการ ภาควิชาชีพ และภาคประชาชนตามกรอบคุณภาพมาตรฐานที่ยอมรับร่วมกันในแต่ละระดับถึงระดับสากล

“THAI YOONG” is the ultimate mission of CCDKM Research Centre in using and applying any kind of appropriate ICT & technologies to be embedded with any innovative pedagogy to Up-Skill, to  Top –Skills, to create New Demanded Skills for all Thai people especially the marginal ones.  Then the Business Model of Social Enterprise has been used in running this learning platform aims for its sustainability and accessibility to all at its most.   Qualitied and demanded knowledges would be the first priority to be served and shared via all kinds of appropriate ICT, technology and innovations to all Thai.

Facebook
Facebook
YouTube
Instagram