หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 420 ชั่วโมง

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 42๐ ชั่วโมง
Care Assistant 420 hours
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะอาชีพในการปฏิบัติงานได้จริง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปใช้ประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแล
โครงสร้างหลักสูตร(ตามเอกสารแนบท้ายหลักสูตร)
คำอธิบายหลักสูตร
ศึกษาความรู้ทั่วไปเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพ โรคกลุ่มอาการและปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การประเมินภาวะวิกฤต การช่วยชีวิต การปฐมพยาบาล การศึกษาสุขภาพองค์รวมและการดำเนินงานของสถานประกอบการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามหลักกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีทักษะในการพัฒนาและส่งเสริมให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเห็นชอบ

 

1. ความรู้ทั่วไปของผู้สูงอายุ

1
1.1 สถานการณ์ผู้สูงอายุ
2
1.2 การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ
3
1.3 สิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ
4
1.4 เจตคติต่อผู้สูงอายุในทุกมิติ
5
1.5 การอยู่ร่วมกันและความเข้าใจซึ่งกันและกัน

2. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

1
2.1 อาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
2
2.2 การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
3
2.3 การส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
4
2.4 การจัดกิจกรรมนันทนาการและการชะลอความเสื่อม
5
2.5 การจัดสภาพแวดล้อม
6
2.6 การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

3. การดูแลผู้สูงอายุ

1
3.1 การดูแลส่วนบุคคล
2
3.2 การคัดกรองเบื้องต้น (สมองเสื่อม/ภาวะซึมเศร้า/ADL/IADL/ST5/9Q/ TGDS)
3
3.3 การวัดสัญญาณชีพและการบันทึกอาการ
4
3.4 การฟื้นฟูสมรรถภาพและกิจกรรมทางกาย กายภาพบำบัด
5
3.5 การเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุและการใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน
6
3.6 การใช้ยา (หลักการใช้ยาที่ถูกต้อง 7R)
7
3.7 การป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ และการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19
8
3.8 การชะลอความเสื่อมถอย
9
3.9 การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง
10
3.10 การดูแลแบบประคับประคองและการดูแลผู้สูงอายุระยะท้าย/พินัยกรรมชีวิต

4. การประเมินภาวะวิกฤตการช่วยชีวิตการปฐมพยาบาลและการส่งต่อ

1
4.1 การดูแลอุบัติเหตุที่พบบ่อย(ฟกช้ำ แผลถลอก แผลไฟไหม้ มีดบาด สัตว์กัดต่อย)
2
4.2 การประเมินภาวะวิกฤต
3
4.3 การช่วยชีวิตการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ(AED)
4
4.4 การห้ามเลือด
5
4.5 การปฐมพยาบาลเมื่อกระดูกหักก่อนส่งต่อ
6
4.6 การส่งต่อและขอรับคำปรึกษาแหล่งให้ความช่วยเหลือ(แหล่งเบอร์ที่ควรรู้)

5. โรคกลุ่มอาการและปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

1
5.1 โรคเรื้อรังที่พบบ่อย (ข้อเข่าเสื่อม โรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ)
2
5.2 กลุ่มอาการผู้สูงอายุ (ภาวะสมองเสื่อม โรคตา ซึมเศร้า นอนไม่หลับ)
3
5.3 ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ (Incontinence)
4
5.4 ภาวะเสี่ยงต่อการหกล้ม (Fall)

6. แนวคิดเกี่ยวกับผู้ดูแล

1
6.1 การจัดการความเครียดของผู้ดูแล(การดูแลทดแทน/การป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว)
2
6.2 การดูแลตนเอง
3
6.3 บทบาทผู้ดูแล
4
6.4 จริยธรรมผู้ดูแล
5
6.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแล (แรงงาน), ผู้สูงอายุ และพระราช บัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

7. การฝึกทักษะอาชีพด้านภาษา และคอมพิวเตอร์

1
7.1 ทักษะทางภาษา (คำศัพท์เทคนิคเฉพาะ การสื่อสารเบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ)
2
7.2 ทักษะด้านการใช้ดิจิตอลพื้นฐาน (คอมพิวเตอร์ แอพพลิเคชั่น)

8. การฝึกภาคปฏิบัติ

1
8.1 การฝึกงานในสถานดูแลผู้สูงอายุ
2
8.2 การฝึกปฏิบัติงานในชุมชน

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Enrolled: 29 students
Lectures: 40

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed
Facebook
Facebook
YouTube
Instagram